ANBI- en giftgegevens ChristenUnie Dordrecht

Algemene informatie
Statutaire naam: ChristenUnie Dordrecht
RSIN: 8091.64.814
KvK-nummer: 24356357

IBAN: NL75 INGB 0009 2301 60
Rekeninghouder: ChristenUnie - Kieskring Dordrecht

Contact via: christenunie.dordrecht@gmail.com 

Doelstelling
De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De kiesvereniging heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Bestuur en beloning
De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Verslag van activiteiten

In 2021 hebben we de volgende activiteiten ondernomen: 

  • Medio maart hielden we een online ledenvergadering-inspiratieavond met het thema ´Zorg voor elkaar´. Er vond een live gesprek plaats tussen Paul Blokhuis (destijds staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Marion van Bruggen (initiatiefnemer Netwerk Dordtse Helden) vanuit de ChristenUnie studio in Amersfoort. Zij voerden het gesprek over het thema ‘Zorg voor elkaar’ met aandacht voor schuldhulpverlening, armoede, politieke keuzes en je rol als naaste in de samenleving. 
  • Eind maart is de oproep aan alle leden gedaan om interesse kenbaar te maken voor een plek op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
  • In november hielden we een ledenvergadering waarop de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is voorgelegd aan de leden, het verkiezingsprogramma is toegelicht en de campagnecommissie is voorgesteld. 
  • In december is er een nieuwsbrief naar alle leden verstuurd.
  • Gedurende het jaar hebben er gesprekken met leden, fractieleden en het SGP-bestuur plaatsgevonden over het werk voor de ChristenUnie-SGP in Dordrecht. 

Financiën
De lokale afdeling ontvangt haar inkomsten met name uit giften en uit afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie. De inkomsten worden onder andere besteed aan de vierjaarlijkse campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door de penningmeester. Wilt u meer lezen over onze financiën? Lees dan het laatste financiële verslag en de door de ledenvergadering vastgestelde begroting op deze pagina. In het financiële verslag vindt u ook een overzicht van de in het afgelopen jaar ontvangen giften.